Til hovedinnhold

Leieavtale Vilkår

Se vilkår for leieavtale under:

1. Parkeringsbestemmelser: Leietakers rett til parkering er forbeholdt at det til enhver tid er riktig kjennemerke på kjøretøyet og skiltbestemmelser på området. Leietaker er selv ansvarlig for korrekt registrering av personopplysninger/betalingskort og kjøretøy i forhold til parkeringsavtale.

2. Kontrollavgift/kontrollsanksjon ved feil kjøretøy: Leietaker kan motta kontrollavgift/kontrollsanksjon dersom parkering skjer med et annet kjøretøy enn det som er registrert eller ved brudd på andre rammer i avtale. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy ved bruk av parkeringsanlegget.

3. Ansvar for skade og tap: Ved bruk av parkeringsanlegget benyttes dette uten Utleiers ansvar. Dette gjelder også annet tap eller skade, eller for at parkeringsarealet ikke kan benyttes med mindre Utleier har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Leietaker er ansvarlig for eventuelle tap, skade som hen eller andre hen har gitt tilgang til parkeringsanlegget påfører bygning, person eller teknisk anlegg. Dette gjelder også biler eller andre formuesgjenstander ved bruk av - og ferdsel i parkeringsanlegget.

4. Nødvendig vedlikehold og varsling: Leietaker godtar å avstå bruk av parkeringsplassen(e) når nødvendig vedlikehold- og endringsarbeid eller ved eventuelle driftstekniske problemer oppstår. Leietaker skal varsles senest en uke før arbeid igangsettes dersom dette er mulig. Dette informeres i form av skilt/plakater, og Leietaker vil få refusjon for gjeldende tidsperiode han har vært utestengt fra parkeringsanlegget.

5. Avtalebortfall ved uforutsette omstendigheter: Dersom parkeringsanlegget blir ødelagt ved oversvømmelse, brann eller andre omstendigheter utenfor Utleiers kontroll, faller avtalen bort med øyeblikkelig virkning. Dette uten at partene kan rette krav mot hverandre.

6. Betalingsbestemmelser: Leien belastes forskuddsvis fra leietakers betalings- eller kredittkort eller faktureres etter gjeldende parkeringsavtale ut ifra valgt parkeringsprodukt. Dersom avtalen belastes via betalingskort har Leietaker til enhver tid pliktig til å ha gyldig betalingseller kredittkort som er tilknyttet avtalen.

7. Konsekvenser ved manglende betaling: Mangel på innbetaling kan medføre at den elektroniske parkeringstillatelsen kanselleres etter 5 dager fra avtalt betalingspunkt. Det kan tilkomme faktura-/administrasjonsgebyr for avtalen.

8. Regulering av leie og hevingsrett: Utleier kan regulere leien i henhold til utviklingen i konsumprisindeks eller i samsvar med annet markedsleie. Ved uteblitt betaling kan Utleier belaste Leietaker for uoppgjort parkeringstid. Ved uteblitt eller forsinket betaling beregnes det gjeldende morarente sats. Utleier og Leietaker har rett til å oppheve avtalen ved vesentlig mislighold.

9. Oppsigelse og avtalevarighet: Kunden må avslutte løpende avtale selv i nettportal. Leieavtalen kan sies opp av utleier, på fritt grunnlag, med en måneds skriftlig varsel som regnes fra den 1. i neste måned. Utleier har rett til å inndra/sperre Leietakers parkeringstillatelse ved vesentlig mislighold. Eventuell borttauing skjer på Leietakers regning. Utleier kan kreve tvangsfravikelse etter lovbestemt varsel ved manglende betaling eller avtalebrudd. Endringer i offentlige avgifter kan belastes Leietaker.

10. Varighet og bruk av parkeringsplassen: Avtalen trer i kraft fra valgt dato og løper i henhold til registrert produktvalg. Parkeringsplassen skal kun benyttes til ett kjøretøy med gyldig kjennemerke i kjørbar stand. Leietaker må følge ordensregler og kan ikke fremleie eller overdra avtalen.